Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PCPR W KĘPNIE W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU URZĘDU

2021-07-08 08:24

Aktualności » ZARZĄDZENIE DYREKTORA PCPR W KĘPNIE W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU URZĘDU

Zarządzenie Nr 12/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kępnie

z dnia 07 lipca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 13 Uchwały nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25.01.2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam od dnia 12 lipca 2021 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.

§ 2

Ograniczenia o których mowa w § 1 polegają na:

 1. Obsługa interesantów w zakresie wszystkich zadań realizowanych przez PCPR
  i PZOON odbywa się przez pracowników w pomieszczeniach właściwych ze względu na realizację swoich zadań.
 2. W pomieszczeniu o którym mowa w ust 1, w tym samym czasie może przebywać tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.
 3. Posiedzenia składów orzekających PZOON, odbywają się bez osobistego stawiennictwa pacjenta. Jeżeli lekarz- przewodniczący składu orzekającego uzna, że przedłożona do wniosku o ustalenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia, wówczas orzeczenie wydawane jest zaocznie.
 4. W korytarzu budynku PCPR, w części oznaczonej wielką literą „A” znajduje się specjalny pojemnik- urna, gdzie można  składać wnioski, pisma, dokumenty, jeżeli nie ma obowiązku osobistej rozmowy z pracownikiem.
 5. Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR/ PZOON mogą również kontaktować się z pracownikami telefonicznie i e-mailowo od poniedziałku do piątku lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, e-mailem lub w konkretnych przypadkach za pośrednictwem ePUAP lub SOW.

§ 3

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 1. Zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu.
 2. Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik
  z płynem do dezynfekcji.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kępnie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.

 

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz przez jego wywieszenie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 12 lipca 2021 roku.

 

 

 

/-/ Zuzanna Puchalska

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Facebook