Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

Rodzinna piecza zastępcza

Piecza zastępcza » Rodzinna piecza zastępcza

TYPY RODZIN ZASTĘPCZYCH:

I. RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA

mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra)

II. RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA

może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem

III. RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA

to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka

A. SPECJALISTYCZNA

w takiej rodzinie przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieci, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym umieszczane w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi

B. PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO

jak sama nazwa wskazuje jest to rodzina będąca rodzajem „pogotowia" dla dzieci. W takiej rodzinie dziecko przebywa do 4 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do momentu rozstrzygnięcia  sytuacji prawnej dziecka

 

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka?


 

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny,

- nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,

- uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),

- daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym…

1) omów plany przyjęcia dziecka w opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie,

2) zastanówcie się, jakie są motywacje przyjęcia dziecka,

3) zgłoś się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępcze, czyli do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie,

4) złóż pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem,

5) o dalszym przebiegu postepowania zostaniesz poinformowany przez właściwego pracownika.

 

Jakie obowiązki mają rodziny zastępcze?                     

Główny cel umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, czyli zapewnienie zabezpieczenia jego dobra, przejawia się także w podstawowych obowiązkach rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka. Szczególnym z nich jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, przy zapewnieniu następujących zasad:

- traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

- zapewnienia dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

- zapewnienia kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

- zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań,

- zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,

- zapewnienia ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,

- umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej.

 

Co to jest Program PRIDE?

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą. PRIDE rozwija umiejętności pogrupowane w 5 kategorii:

  1. Umiejętności opiekuńcze.
  2. Umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień.
  3. Umiejętności wzmacniania więzi z rodziną naturalną.
  4. Umiejętności wzmacniania trwałych, pozytywnych związków.
  5. Umiejętność pracy zespołowej dla dobra dziecka.

Program składa się z 12 sesji grupowych, odbywających się co tydzień i trwających po 4 godziny. Sesje te prowadzone są wyłącznie przez licencjonowanych trenerów.

Uczestnictwo w programie PRIDE nie zobowiązuje do niczego. Kandydaci mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do dalszej procedury lub wycofać się w tym momencie. Takie postawienie sprawy wynika z faktu, że PRIDE jest metodą „przymierzenia” roli rodzica, jest sposobem na sprawdzenie samego siebie.

Część szkoleniową uzupełniają:

  • dwa indywidualne spotkania z trenerami, które odbywają się w miejscu zamieszkania kandydatów,
  • 10-godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Decyzję o przyznaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego podejmuje komisja, w skład której wchodzą: trenerzy, psycholog i przedstawiciel Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Facebook