Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów
tel.: 609 046 049
e-mail: osrodek.slupia@caritas.pl

Wywiązując się z zadań nałożonych na powiat przez szereg ustaw mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej oraz wparcie osób jej doznających oraz realizując założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kępińskim na lata 2011-2015 Powiat Kępiński wspólnie z Caritas Diecezji Kaliskiej uruchomił w 2012 r. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem.

 

Swoją działalność Ośrodek zaczął prowadzić od 1 marca 2012 roku. Kierownikiem POIK jest ks. Michał Wysota. W Ośrodku, oprócz Kierownika, pracują specjaliści: psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta oraz pracownik socjalny i administracyjno-biurowy.

POIK świadczy usługi w zakresie:

 • udzielania całodobowego schronienia dla osób będących w kryzysie
 • konsultacji psychologicznych i porad prawnych
 • pomocy socjalnej
 • pomocy pedagogicznej
 • grup wsparcia

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu przejściu sytuacji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;
 • zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin dotkniętych kryzysem;
 • diagnoza sytuacji kryzysowej i podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie (w zależności od rozpoznania);
 • wzmacnianie pozytywnych stron osoby / rodziny.

Mieszkańcy Ośrodka mają do dyspozycji:

 • pokoje hostelowe (36 miejsc);
 • wyposażoną kuchnię i jadalnię;
 • sanitariaty;
 • pokój zabaw dla dzieci.

Hostel Ośrodka jest czynny całą dobę - we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta.

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO OŚRODKA

 1. Klienci są przyjmowani do Ośrodka po osobistym zgłoszeniu się lub skierowani przez policję, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe centra pomocy rodzinie.
 2. Przyjęcie w trybie określonym w ust. 1 następuje na okres do wydania decyzji kierującej, nie dłuższy niż 7 dni.
 3. Przyjecie do Ośrodka odbywa się w obecności Kierownika, który po zapoznaniu się z sytuacją osoby znajdującej się w kryzysie decyduje o przyjęciu do Ośrodka i rozpoczęciu procedur z tym związanych.
 4. Przy przyjmowaniu klienta wypełniona zostaje "karta klienta", w której zawarte są informacje dotyczące: imienia nazwiska klienta, dotychczasowy adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, dane dotyczące sytuacji rodzinnej, przyczyny trudnej sytuacji życiowej oraz oczekiwania klienta.
 5. Nowy mieszkaniec otrzymuje Regulamin Ośrodka z którym powinien się zapoznać, zostaje pouczony o godzinach swobodnego opuszczania Ośrodka, odpowiedzialności za zniszczenia, w przypadku przyjęcia mieszkańca wraz z dziećmi klient pouczony zostaje o obowiązku pilnowania dzieci, pełnej odpowiedzialności za dzieci (w tym również odpowiedzialności za poczynione przez dzieci zniszczenia).
 6. Mieszkaniec zostaje poinformowany o zasadach korzystania z pomieszczeń wspólnych (kuchni, pralni, łazienek) oraz utrzymywania porządku w swoim pokoju i pomieszczeniach wspólnych.
 7. Pracownik socjalny sporządza kontrakt socjalny, który zawiera z mieszkańcem. W kontrakcie zawarte są informacje o oczekiwaniach i celach klienta. Do ich realizacji mieszkaniec powinien dążyć. Realizacja kontraktu jest czynnikiem decydującym o ewentualnym przedłużeniu pobytu w Ośrodku.
 8. Pobyt w ośrodku trwa do 3 miesięcy, jednak w szczególnych przypadkach, gdyby sytuacja kryzysowa nie uległa zamianie pobyt w Ośrodku może zostać przedłużony o odpowiednio: 1, 2 lub 3 miesiące.
Facebook