Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert dotyczących prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej

2020-11-17 09:00

Aktualności » Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert dotyczących prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej

Do pobrania:

Kępno, 13 listopada 2020r.

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA  OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Zarząd Powiatu Kępińskiego na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

ZAPRASZA

do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego.

 1. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w ww. zakresie w 2020 roku.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji). Baza prowadzona będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.
 4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
 • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 • mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie składania ofert na realizację zadania publicznego oraz jego realizacji i rozliczenia,
 • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
  1. Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłaszanym na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, pisemnie na adres:

                                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

                                   ul. Sienkiewicza 26

                                   63-600 Kępno

do dnia 27 listopada 2020 r.

 1. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione
  do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  z ramienia których podmiot występuje.
 2. Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu Kępińskiego dokona wyboru  dwóch przedstawicieli ww. podmiotów, spełniających określone w ogłoszeniu kryteria ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia  w zakresie składania ofert na zadania publiczne oraz ich realizację.
 3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członków komisji konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej www.powiatkepno.pl i bip.powiatkepno.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26.

Wszelkie informacje w sprawach związanych z ogłoszeniem można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie pod numerem telefonu 62 79 122 90.

 

/-/ Robert Kieruzal

Starosta Powiatu Kępińskiego

Facebook