Masz pytanie?
Komunikaty:

UWAGA !!!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA WYDANIE
KARTY PARINGOWEJ 

OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

UL. SIENKIEWICZA 26

NR KONTA 56 1020 2241 0000 2102 0047 5111

TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

Kontakt

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

tel.: 62 79 122 90
fax: 62 79 122 80

e-mail: pcpr_kepno@kepno.com.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Partnerzy

Powiat Kępiński - logo Portal ngo.pl - logo Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - logo PFRON - logo OWES - subregion kaliski

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Oferta: PCPR.1101.1.2020 z dnia 04.12.2020r.

2020-12-04 13:18

Aktualności » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Oferta: PCPR.1101.1.2020 z dnia 04.12.2020r.

Do pobrania:

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26

Oferta:  PCPR.1101.1.2020 z dnia 04.12.2020r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy, które nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie:

  1. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną bądź co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

3) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy został ten obowiązek na niego nałożony,

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) kandydat nie był skazany za przestępstwo na tle seksualnym w rozumieniu ustawy z dnia  13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,

6) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7) kandydat posiada obywatelstwo polskie,

8) kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

2) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,

3) umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

5) umiejętność interpretacji przepisów i sporządzania pism urzędowych,

6) doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej

7) dobra znajomość obsługi komputera,

8) prawo jazdy kategorii B,

9) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej,

10) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

11) znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w  realizacji   zadań wynikających z pieczy zastępczej; w tym jej dokumentowanie,

2) przygotowanie we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

6) udział w posiedzeniach oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,

7) udział w posiedzeniach oceny rodziny zastępczej,

8) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

9) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia,

10) pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnia, wobec osób pełnoletnich pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba,

11) współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej,

12) współpraca z instytucjami zewnętrznymi szkołami, przedszkolami, z sądem, ośrodkiem adopcyjnym, gminami, organizacjami pozarządowymi oraz pracownikami PCPR w sprawach dotyczących pieczy zastępczej,

13) sporządzanie opinii dotyczących przekształcenia rodziny niezawodowej w zawodową,

14) przygotowywanie dokumentacji w zakresie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

15) przygotowywanie dokumentacji celem uregulowania sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

16) współpraca z Zespołem ds. Świadczeń, Pomocy Instytucjonalnej i Projektów w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń oraz zmiany w sytuacji rodziny i dziecka,

17) wydawanie innych opinii w sprawach określonych w ustawie,

18) udział w tworzeniu i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,

19) przedstawianie rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

20) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształceniu,

21) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,

22) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego,

23) odpowiedzialność za:

  -  rzetelne i dokładne wykonanie powierzonych czynności,

  -  realizacja obowiązujących procedur,

  - zachowanie prawidłowych relacji ze współpracownikami i przełożonym.

 

4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU OBJĘTYM NABOREM:

1) praca w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26 oraz teren powiatu kępińskiego,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy nieprzekraczająca 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, pierwsza umowa o pracę na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony,

3) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze,

4) praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z rodzinami zastępczymi, jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna,

5) praca na stanowisku wymaga wyjazdów służbowych do miejsc zamieszkania rodzin zastępczych oraz do instytucji pomocowych, oświatowych itp. działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

6) przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2021 rok.

 

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie,

4) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) kserokopie świadectw pracy oraz referencje,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona,

12) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie”, w terminie do dnia 14 grudnia 2020r. do godz. 12:00. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie po wyżej określonym terminie podlegają odrzuceniu.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE:

1) list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.  poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz.1282.)”,

2) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, stronie internetowej www.pcpr.kepno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26,

4) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych i nie wykorzystanych dokumentów w procesie rekrutacji PCPR nie odsyła. Kandydat może je odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji,

5) przed podpisaniem umowy o pracę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie sprawdzi czy dane kandydata są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: ambrozik@iod.kepno.pl, telefonicznie pod numerem 510 583 193 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.  Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym m.in. dochodzenia roszczeń, archiwizowania danych - na wypadek potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane do kontaktu (np. telefon, mail), na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, jednostki prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych). W przypadku wyłonienia Pani/Pana w wyniku procesu rekrutującego do zatrudnienia na wskazane wyżej stanowisko urzędnicze i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie internetowej PCPR w Kępnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Kępnie, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej PCPR w Kępnie, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej PCPR w Kępnie oraz osoby przebywające w siedzibie PCPR w Kępnie.

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania tej dokumentacji.

7) Administrator dokona wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuję się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi procedurami.

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania i przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

/-/  Zuzanna Puchalska

Dyrektor PCPR w Kępnie

Facebook